Αξιόπιστη Ασφάλιση

Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II) 

Στην ΕΕ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα σε θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει ότι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι σε εσάς, τους ασφαλισμένους.

Από 1.1. 2016 ισχύει ένα νέο βελτιωμένο καθεστώς για τη χρηματοοικονομική λειτουργία και εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωστό με την ονομασία Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II στα αγγλικά), το νέο καθεστώς δημιουργήθηκε με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Η Φερεγγυότητα ΙΙ αποβλέπει στην κεφαλαιακή θωράκιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μέσω σύγχρονων κανόνων αποτίμησης βασιζόμενων σε ακραία σενάρια προκειμένου η πιθανότητα πτώχευσής τους να περιοριστεί για τους επόμενους 12 μήνες σε ποσοστό 0,5%.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Φερεγγυότητα ΙΙ επιβάλλει νέους ποιοτικούς και ποσοτικούς κανόνες και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης των κάθε είδους κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η ασφαλιστική επιχείρηση. Παράλληλα, εισάγει πλαίσιο διαφάνειας και δημοσιοποίησης στοιχείων της φερεγγυότητας και της χρηματοοικονομικής κατάστασης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με αποδέκτες τις εποπτικές αρχές αλλά και το ευρύτερο κοινό.

Οι κανόνες της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) βασίζονται στην οδηγία 2009/138/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/51/ΕΕ (Omnibus II). Η οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 4364/2016 (ΦΕΚ τ.Α’-13/5.2.2016). Το πλήρες κείμενο του νόμου, όπως επίσης και των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2014/51/ΕΕ μπορείτε να αναζητήσετε στην Ενότητα «Νομοθεσία» που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο καθεστώς μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εποπτεία

Η εφαρμογή της Φερεγγυότητας ΙΙ στην Ελλάδα ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), η οποία αποτελεί την εποπτική αρχή των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εποπτεία της Ιδιωτικής Ασφάλισης μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της ΤτΕ.

 

Οι δικές μας δεσμεύσεις και αξίες

Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν δεσμεύεται μόνο από το ελληνικό και ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο. Έχοντας συναίσθηση της σημασίας της αποστολής μας, έχουμε θεσπίσει και ακολουθούμε τους δικούς μας κανόνες που είναι συμφωνημένοι και αποδεκτοί από όλα τα μέλη μας.

Αυτοί οι κανόνες αυτοδέσμευσης είναι στην ουσία η “συνείδησή” μας, η εσωτερική φωνή του ασφαλιστικού κλάδου. Βασίζονται στις κοινές αξίες μας και υπαγορεύουν σε όλα τα μέλη έναν υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας. Ενισχύουν την αξιοπιστία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στα μάτια του κοινού και συμβάλλουν στη διάδοση της αξίας της ασφάλισης.

Δείτε τις 10 βασικές δεσμεύσεις μας.

Δείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας Εταιριών Οδικής Βοήθειας.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας