Η δομή μας

Η Ένωσή μας υπηρετεί μια πολύπλευρη αποστολή, απαιτητική από τη φύση της. Η εσωτερική μας οργάνωση καλείται να ανταποκριθεί σε αυτή την αποστολή, εκπροσωπώντας συντονισμένα και επιτυχημένα τις εταιρίες-μέλη της, που είναι εξέχοντες ασφαλιστικοί οργανισμοί της ελληνικής αγοράς. Η δομή μας αποτυπώνει την καθημερινή και συνεχή φροντίδα για την άριστη εκπροσώπηση των  μελών μας και του κλάδου μας ως συνόλου.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση, που προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Έχει διετή θητεία και αποτελείται από 19 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη στρατηγική της ΕΑΕΕ και συγκροτεί Επιτροπές ορίζοντας πρόεδρο για κάθε μία ξεχωριστά.

Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Δείτε τα μέλη του ΔΣ

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα της ΕΑΕΕ και να προετοιμάζει θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού συμβουλίου.

Tα μέλη της είναι οι κύριοι: Σαρρηγεωργίου Αλέξανδρος | Δημητρίου Παναγιώτης | Ζορμπάς Δημήτρης | Αντιμησάρης Νικόλαος | Καντώρος Ιωάννης

Γενική Διεύθυνση

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση που προϊσταται των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ είναι η κα. Ελίνα Παπασπυροπούλου.

Επιτροπές ΕΑΕΕ

Στη συγκρότηση των επιτροπών συμμετέχουν ως εκπρόσωποι, στελέχη των εταιριών – μελών. Έργο τους είναι η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε εξειδικευμένου ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

Οι Επιτροπές που λειτουργούν σήμερα είναι οι εξής:

Sustainability | Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
Υγείας | Ιωάννης Καντώρος
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών | Ερρίκος Μοάτσος
Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών | Giuseppe Zorgno
Αυτοκινήτων | Δημήτριος Ζορμπάς
Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης | Κάρολος Σαΐας
Διαμεσολάβησης | Χρήστος Κάτσιος
Νομικής Προστασίας | Δημήτριος Τσεκούρας
Φορολογικών και Νομικών Θεμάτων | Παναγιώτης Βαγιακάκος
Solvency II, Risk & Οικονομικών | Παναγιώτης Δημητρίου
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας | Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
Ανθρωπίνου Δυναμικού |
Ζωής & Συντάξεων |
 

Μέλη του Δ.Σ.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Σαρρηγεωργίου Αλέξανδρος Πρόεδρος
Δημητρίου Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
Ζορμπάς Δημήτριος Ταμίας
Αντιμησάρης Νικόλαος Μέλος
Βαγιακάκος Παναγιώτης Μέλος
Ζάχος Γεώργιος Μέλος
Zorgno Giuseppe Μέλος
Gauci Robert Constantin Μέλος
Καντώρος Ιωάννης Μέλος
Κασκαρέλης Αναστάσιος Μέλος
Κάτσιος Χρήστος Μέλος
Λαπατάς Ιωάννης Μέλος
Lathioor Frederick Μέλος
Μινέτας Γεώργιος Μέλος
Σαΐας Κάρολος Μέλος
Χαλκιόπουλος Νικόλαος Μέλος

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας