Νομοθεσία

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Στη χώρα μας η ασφαλιστική δραστηριότητα ρυθμίζεται λεπτομερώς από σειρά νόμων, που διέπουν κάθε πτυχή της.
Για την ΕΑΕΕ και τις εταιρίες-μέλη της, ο σεβασμός στο νόμο είναι θεμελιώδης και απαραβίαστη αρχή. Φροντίζουμε καθημερινά για έναν ασφαλιστικό κλάδο φερέγγυο, αξιόπιστο, αντάξιο της εμπιστοσύνης σας.
Ακολουθούν οι σημαντικότερες νομικές διατάξεις που αφορούν την ασφάλιση στην Ελλάδα. Η καταγραφή περιλαμβάνει και νομοθετήματα που έχουν πλέον καταργηθεί αλλά μνημονεύονται για ιστορικούς λόγους.

 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ)

  Νόμος 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄13) :»Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
  Σημ.: Για ιστορικούς λόγους ακολουθούν νομοθετικά κείμενα και αποφάσεις που έχουν καταργηθεί από το Ν. 4364/2016.

  Ν.Δ. 400/1970 (Φ.Ε.Κ. Α' 10) "Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως", καταργηθέν από 1.1.2016 (άρθρο 278 παρ.1 Ν. 4364/2016), όπως είχε τροποποιηθεί έως και το Νόμο 4261/2014 (ΦΕΚ Α' 107).
  [ανεπίσημη κωδικοποίηση] - [ανεπίσημη αγγλική μετάφραση]
  έως και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α' 100)

   

 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

  Απόφαση ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπ΄αριθμ. 3/133/18.11.2008 "Ρύθμιση θεμάτων ασφαλίσεων κατά ζημιών"
  [παραπομπή στο site της ΤτΕ] - [ανεπίσημη αγγλική μετάφραση]

  Υ.Α. Κ3-4382/7-6-2001 (Φ.Ε.Κ. Β' 847) "Κωδικοποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης Κ3-3974/11-10-1999 (ΦΕΚ 8334/18-10-1999, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) "Ρύθμιση θεμάτων ασφαλίσεων ζωής (τεχνικά αποθέματα - μαθηματικά αποθέματα - πίνακες ζωής και νοσηρότητας, ανικανότητας - τεχνικά επιτόκια - τιμολόγηση - βιβλίο τεχνικών σημειωμάτων και όρων - βεβαίωση αναλογιστού -ειδικό αρχείο στις Unit Linked Life Insurances)", όπως ισχύει".

  Σημ.: Κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 99 παρ. 6 του ν. 4446/2016 οι ως άνω αποφάσεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του καταργηθέντος (από 1.1.2016) ν.δ. 400/70 διατηρήθηκαν σε ισχύ για τις ανάγκες αποκλειστικά φορολογίας εισοδήματος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  Υ.Α. Κ3-9124/30-11-2001 (Φ.Ε.Κ Β' 1616) "Αναπροσαρμογή των ανωτάτων εγγυημένων τεχνικών επιτοκίων για τις μακροπρόθεσμες εγγυημένες ασφαλίσεις ζωής".

   

 • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

  Ν. 4308/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και άλλες Διατάξεις»

  Σημ.: Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4308/2014 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ως οντότητες δημοσίου συμφέροντος υποχρεούνται από 1.1.2015 να συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

   

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

  Ν. 2496/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 87) "Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις" (παρατίθεται μόνο το πρώτο μέρος του νόμου αυτού (άρθ. 1-33) που αφορά στην ασφαλιστική σύμβαση)
  [ανεπίσημη κωδικοποίηση]
  μέχρι και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Νόμο 4364/2016.

   

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  Π.Δ. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 110) «Κωδικοποίηση διατάξεων του Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. Α' 331) "Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", όπως ισχύει τροποποιημένο"
  [ανεπίσημη κωδικοποίηση]
  μέχρι και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Νόμο 3746/2009]

  ΠΕΕ ΤτΕ 87/05.04.2016 «Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την χρήση αυτοκινήτων»

  Ν. ΓπΝ'/1911 "Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης".

   

 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

  Ν.Δ. 551/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) "Περί Ιδιωτικής Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών", τα άρθρα 2,4,5,6 καταργούνται από 1.1.2016 (άρθρο 278 παρ. 2 Ν. 4364/2016).

   

 • ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

  Ν. 3651/2008 (Φ.Ε.Κ. Α' 44) "Οδική βοήθεια οχημάτων", όπως ισχύει τροποποιημένος με το Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ/ Α’ 5).

   

 • ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

  Ν. 4583/2018 (Φ.Ε.Κ. Α 212) : «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

  ΠΕΕ ΤτΕ 89/05.04.2016 «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές»

   

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

  Υ.Α. Ζ1-629/2005 (Φ.Ε.Κ. Β' 720) "Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές -Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την "Προστασία των καταναλωτών" (Φ.Ε.Κ. Α' 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 "σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ" (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L. 271 της 9.10.2002, σ.0016-0024).

   

 • ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

  Ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 38) "Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις".

  Σημ.: Τα άρθρα 1 έως και 12 του Ν. 3229/2004 καταργήθηκαν από 1.1.2016 με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 278 του Ν. 4364/2016.

  Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 128) "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών".

  Σημ.: Οι παράγραφοι 1 έως και 5 του άρθρου 1 του Ν. 3867/2010 καταργήθηκαν από 1.1.2016 με την περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 278 παρ. 2 του Ν. 4364/2016.

   

 • ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

  Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 128) "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών"
  [ Άρθρα 3-13 ]

   

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας