Όροι Χρήσης

 

Ο παρών ιστότοπος www.eaee.gr ανήκει στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (εφεξής Ε.Α.Ε.Ε.), με έδρα την Αθήνα, οδός Ξενοφώντος 10, Ελλάδα, αποτελεί μέσο επικοινωνίας της με το κοινό μέσω διαδικτύου και διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτού.

Η Ε.Α.Ε.Ε. διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν είναι γενικού χαρακτήρα, δεν αφορούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις ή πρόσωπα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθούν ως συμβουλή ή πρόταση ασφαλιστικού προϊόντος.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η εν γένει χρήση σελίδων/ υπηρεσιών του ιστότοπου της Ε.Α.Ε.Ε. συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Τροποποιήσεις όρων χρήσης

H E.A.E.E. , τηρώντας πάντα τη νομοθεσία, δύναται να αναθεωρεί ή τροποποιεί για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο τους παρόντες όρους χρήσης κατά την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας το κοινό εγκαίρως σε εμφανές σημείο του ιστότοπου. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

Μεταβολή περιεχομένου

Η Ε.Α.Ε.Ε. δύναται, χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί ή να επιφέρει προσθήκες ή να αφαιρεί σελίδες ή το περιεχόμενο του ιστότοπού της ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του σε κάθε περίπτωση που το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

Δικαιώματα διανοητικής ή πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου της Ε.Α.Ε.Ε. αποτελεί διανοητική της ιδιοκτησία και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του ιστότοπου, χωρίς την αναφορά της Ε.Α.Ε.Ε. ως πηγής.

Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα της Ε.Α.Ε.Ε. και ανήκουν στην ίδια, εξαιρουμένων των σημάτων που ανήκουν στις εταιρίες-μέλη της ή ενδεχομένως σε τρίτους φορείς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των σημάτων της Ε.Α.Ε.Ε. χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.

Περιορισμός ευθύνης της Ε.Α.Ε.Ε. – Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Η Ε.Α.Ε.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, χρονική εγγύτητα ή καταλληλότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η Ε.Α.Ε.Ε., υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστότοπου ή την πλοήγηση σε αυτόν.

Επίσης, η Ε.Α.Ε.Ε. δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά του επισκέπτη/ χρήστη ή τρίτου, οφειλόμενη είτε σε χρήση/ αντιγραφή/ φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες από τρίτους παρεμβάσεις σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. Το κόστος διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η Ε.Α.Ε.Ε..

Αποζημίωση

Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Ε.Α.Ε.Ε. αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική η οποία απορρέει από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη του ιστοτόπου, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στην εκάστοτε διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Ε.Α.Ε.Ε. σε περίπτωση που κληθεί να καταβάλει αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η παραπομπή σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από συνδέσμους (links/ hyperlinks), γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας, οι δε δικτυακοί τόποι στους οποίους γίνεται παραπομπή υπόκεινται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Η εμφάνιση των συνδέσμων στον ιστότοπο της Ε.Α.Ε.Ε. δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Ε.Α.Ε.Ε. η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των υλικών που ενυπάρχουν σε αυτούς.

Συμπεριφορά χρηστών

Οι χρήστες του ιστότοπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση αυτού.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του ιστότοπου της Ε.Α.Ε.Ε. υπόκειται στους κατωτέρω όρους καθώς και στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Ε.Α.Ε.Ε. τηρώντας πάντα την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων δύναται να αναθεωρεί τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή και προς τούτο οι χρήστες/ επισκέπτες οφείλουν να τους ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές.

Οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Ε.Α.Ε.Ε. χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους και χωρίς να απαιτείται η παροχή εκ μέρους τους οποιουδήποτε προσωπικού τους στοιχείου. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η πρόσβαση μέσω ειδικών κωδικών των εξουσιοδοτημένων από τις εταιρίες-μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. και λοιπούς συνδρομητές προσώπων στην πλατφόρμα που διατίθεται στον παρόντα ιστότοπο με σκοπό την άντληση Εγκυκλίων και εν γένει ανακοινώσεων της Ε.Α.Ε.Ε. που αυτή εκδίδει στο πλαίσιο της επιδίωξης των καταστατικών της σκοπών και των παρεχόμενων προς τις εταιρίες-μέλη της και συνδρομητές υπηρεσιών. Η παροχή του ειδικού κωδικού για τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα γίνεται κατόπιν ειδικής συνεννόησης και διαδικασίας μεταξύ Ε.Α.Ε.Ε. και εξουσιοδοτούντος προσώπου (εταιρίας μέλους, συνδρομητή) και η πρόσβαση είναι δυνατή για όλο το διάστημα που διατηρείται η ιδιότητα του μέλους ή του συνδρομητή.

Η Ε.Α.Ε.Ε. δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί αποθηκευμένα δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπού της σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή του ιστότοπου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη τυχόν προσωπικού του στοιχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του, περιορισμό ή τη διαγραφή του (e-mail akir@eaee.gr, τηλ. 210-3334223, fax: 210-3334299).

Ηλεκτρονικά μηνύματα

Ο παρών ιστότοπος διαθέτει επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το λογισμικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/ επισκέπτη. Όταν αποστέλλεται ένα τέτοιο μήνυμα, συλλέγονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για να σταλεί ενδεχομένως απάντηση.

Μη ενήμερο υλικό

Στον ιστότοπο της ΕΑΕΕ είναι δυνατό να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία σήμερα να μην ισχύουν, όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή άμεσες ενημερώσεις.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της πλατφόρμας από τον επισκέπτη/ χρήστη αυτής, θα επιλύονται κατ’ αρχήν φιλικά, εάν όμως τούτο δεν καταστεί εφικτό, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας