Φορολογία

Όπως κάθε οικονομική δραστηριότητα, έτσι και η ασφάλιση βαρύνεται με φόρους που διαμορφώνουν την τελική τιμή των ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τον καταναλωτή. Σημαντικότερος φόρος για ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα είναι ο φόρος ασφαλίστρων (πρώην Φ.Κ.Ε.), ενώ ισχύουν παράλληλα και άλλες επιβαρύνσεις.

Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά ανά κατηγορία ασφάλισης τις ισχύουσες επιβαρύνσεις

 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
[ΠΡΩΗΝ Φ.Κ.Ε.]
(1)
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Τέως Εισφ. υπέρ Τ.Ε.0.
(2)
Τ.Ε.Α. Ε.Α Π.Α.Ε
(3)
Επικουρ.
Κεφάλ.
Εγγυητ. Κεφάλ. Ζωής Γραφ. Διεθ. Ασφ.
(ΓΔΑ)
 
Ζωης (4)
Συμβόλαια (διάρκειας < 10 ετών) 4% - 2% & 0,1% για unit-linked και DAF (8) - (5) -
Συμβόλαια (διάρκειας > 10 ετών) εξαιρείται - 2% & 0,1% για unit-linked και DAF (8) - (5) -
Γενική Αστική Ευθύνη 15% - 0,8% - - -
 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Αστική Ευθύνη 15% 0,6% 0,8% 6%(6) - 4‰(7)
Πυρκαγιά 20% 0,6% 0,8% - - -
Όλοι οι λοιποί κίνδυνοι 15% 0,6% 0,8% - - -
Πυρκαγιά 20% - 0,8% - - -
Ασθένεια 15% - 0,4% - - -
Ατυχήματα 15% - 0,8% - - -
Πλοία /
Αεροσκάφη
εξαιρείται - εξαιρείται - - -
 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στην Ελλάδα 15% - 0,4% - - -
Διεθνώς 15% - 0,4% - - -
Αντασφάλιση εξαιρείται - - - - -
Λοιποί Κλάδοι 15%   0,4%      

 (1) Με το ν. 3492/2006 ο Φόρος Κύκλου Εργασιών μετονομάστηκε σε "Φόρο Ασφαλίστρων". Εν συνεχεία, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 ορίστηκε αυξημένος συντελεστής 15% (από 10%) επί των ασφαλίστρων όλων των κλάδων, πλην του κλάδου πυρός και ζωής, για τους οποίους διατηρήθηκαν οι παλαιοί συντελεστές (20% για τον κλάδο πυρός και 4% για τις ασφαλίσεις ζωής κάτω της δεκαετίας). Με βάση την ΠΟΛ. 1028/2017, απαλλαγές από το φόρο ασφαλίστρων που εξακολουθούν να ισχύουν μετά το ν. 4334/2015 αφορούν (α) τα αντασφάλιστρα, (β) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πλοίων και αεροσκαφών του άρθρου 3 του ν.δ. 551/1970, (γ) τα ασφάλιστρα ζωής εφόσον τα συναπτόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (άρθρο 29 παρ.2 του ν. 3492/2006) και (δ) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται από αλλοδαπές και ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που διέπονται από το ν. 27/1975.

 (2) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α-74) καταργήθηκε από 26.3.2014 η Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, γνωστή με το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στην οποία αποδίδετο από τις ασφαλιστικές εταιρίες η προβλεπόμενη από τις Υ.Α. Κ4-1123/17.8.1977 και Κ3-11475/26.11.1998 εισφορά ύψους 1% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων (επιμεριζόμενη σε 0,4% υπέρ του Τ.Ε.Ο. και 0,6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου). Με τις ίδιες διατάξεις του ν.4250/2014 διατηρήθηκε η εισφορά του 0,6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου για την εκπλήρωση των σκοπών του.

 (3) Με τροποποίηση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) που εγκρίθηκε στις 25.10.2017 (ΦΕΚ Β’-3810/30.10.2017) επαναπροσδιορίστηκε από 1.1.2016 η βάση υπολογισμού της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ. Σε γενικές γραμμές, ο υπολογισμός της εργοδοτικής εισφοράς γίνεται με τη χρήση δύο βάσεων: (α) της μισθοδοσίας και (β) της παραγωγής ασφαλίστρων. Το τελικό ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς, το οποίο προκύπτει σύμφωνα με μεθοδολογία που προβλέπεται στο τροποποιημένο καταστατικό, δεν μπορεί για τη χρονική περίοδο 2016-2020 να ξεπεράσει το 12% επί της συνολικής μισθοδοσίας. Ο υπολογισμός της εργοδοτικής εισφοράς απευθείας επί της παραγωγής ασφαλίστρων εφαρμόζεται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (ΕΠΥ).

 (4) Κάθε επιπλέον κάλυψη επιβαρύνεται με φόρο ασφαλίστρων 15% ετησίως.

(5) Με την υπ' αρ. 2636/24.11.2011 απόφαση του Διοικητή της ΤτΕ καθορίστηκαν τα ποσοστά της τακτικής εισφοράς υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής. Για το περιεχόμενο της απόφασης σας παραπέμπουμε στην επίσημη δικτυακή πύλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (www.pligf.gr)

(6) Η εισφορά 6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων για τον κλάδο αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Το 70% πληρώνεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και το 30% αντίστοιχα από τους ασφαλισμένους από 1.2.2013 (με βάση την υπ' αριθ. 54/4/15.11.2012 απόφαση της ΤτΕ).

 (7) Με την υπ’ αριθμ. 92/25.4.2016 απόφαση της ΤτΕ προβλέφθηκε από 1.1.2017 εισφορά υπέρ του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης υπολογιζόμενη σε ποσοστό 4‰ επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, χωρίς να αφαιρούνται τα ασφάλιστρα για συμβάσεις αντασφάλισης. Η ως άνω εισφορά επιβαρύνει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

(8) Η επιβάρυνση 2% αφορά τον πρώτο χρόνο της ασφάλισης. Ο όρος “unit-linked” αφορά τις ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις , ενώ ο όρος “DAF” τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας