Οι δραστηριότητές μας

Ως πρεσβευτής της ιδιωτικής ασφάλισης, η ΕΑΕΕ είναι ένας οργανισμός με πολλές περιοχές ευθύνης και αντίστοιχα πλούσια δράση. Οι δράσεις μας ξεδιπλώνονται σε τρείς τομείς, που είναι:

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε μια αναλυτική παρουσίαση των δράσεων μας και να κατανοήσετε καλύτερα την έκταση και τη σημασία του έργου της Ένωσης.

 

Υπηρεσίες προς τα μέλη

 • Παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στα μέλη σχετικά με κάθε θέμα που προκύπτει και καταθέτουμε συγκροτημένες προτάσεις για τη λύση προβλημάτων.
 • Παρακολουθούμε την ασφαλιστική νομοθεσία και τις αρχές που ισχύουν για την ασφαλιστική αγορά και ενημερώνουμε τις εταιρίες - μέλη.
 • Πραγματοποιούμε συνεχείς δράσεις ενημέρωσης για θέματα ιδιωτικής ασφάλισης με διενέργεια ερευνών, επιστημονικών διαλέξεων και σεμιναρίων.
 • Παρέχουμε το βήμα για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταιριών – μελών μας.
 • Ενθαρρύνουμε ενεργά τις εταιρίες - μέλη για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.
 

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία

 • Διατηρούμε αναλυτικά στατιστικά  στοιχεία για τη διαχρονική αποτύπωση της κατάστασης της αγοράς και την απεικόνιση τάσεων, ενημερώνοντας και εμπλουτίζοντας διαρκώς το περιεχόμενό τους.
 • Εκπονούμε εξειδικευμένες επιστημονικές μελέτες για θέματα κλαδικού ενδιαφέροντος.
 
 
 

Στενή συνεργασία με την πολιτεία και τα κέντρα λήψης αποφάσεων

 • Συνεργαζόμαστε συγκροτημένα και συστηματικά με την εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) και την πολιτεία για την προβολή των θέσεων της ασφαλιστικής αγοράς και την επίλυση των θεμάτων του κλάδου.
 • Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες για συνεργασία μεταξύ πολιτείας και ιδιωτικού τομέα στα θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και για τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς.
 • Συνεργαζόμαστε στενά με τους διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φροντίζουμε για την υιοθέτηση αντίστοιχων βέλτιστων πρακτικών.
 
 

Ενημέρωση του κοινού

 • Ενημερώνουμε το κοινό για τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και το έργο που επιτελεί.
 • Ενημερώνουμε τα ΜΜΕ και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.

Δράσεις

 • Διοργανώνουμε εκδηλώσεις που προβάλλουν τις θέσεις και τον θεσμικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης.
 • Διοργανώνουμε δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
 
 

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας