Τρέχουσα ασφαλιστική επικαιρότητα

Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2016/97 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Mετά και την ολοκλήρωση της επίσημης διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων η οποία έλαβε χώρα τον Ιούνιο 2018, βρισκόμαστε στη φάση αναμονής της κατάθεσης και ψήφισης του σχετικού νόμου ενσωμάτωσης από την Ελληνική Βουλή.

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, η οδηγία θα έπρεπε να είχε ενσωματωθεί και τεθεί σε ισχύ στις εσωτερικές νομοθεσίες των κρατών-μελών από τις 23 Φεβρουαρίου 2018. Με την οδηγία 2018/411/ΕΕ επανακαθορίστηκαν οι προθεσμίες της οδηγίας 2016/97 ορίζοντας ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς της μέχρι την 1η Ιουλίου 2018 (προθεσμία που δεν έχει μέχρι σήμερα τηρηθεί από πλευράς Ελλάδας), και έναρξη ισχύος του εθνικού νόμου από την 1η Οκτωβρίου 2018.

Η υιοθέτηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 αναμένεται να επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στο σημερινό τοπίο της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, αποβλέποντας στην καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλα τα κανάλια διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των απευθείας πωλήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την εξασφάλιση ίδιου επιπέδου προστασίας για τους καταναλωτές ανεξαρτήτως του μέσου διανομής.  

26/10/2018

Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος - PEPP

Iστορικό

Στις 29 Ιουνίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού για τη διαμόρφωση Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος Pan-European Personal Pension Product (PEPP) καταδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή της να καταστήσει βιώσιμα τα εθνικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα μέσω της ενίσχυσης των ατομικών αποταμιεύσεων.

Το 2013 αναλογούσαν 4 εργαζόμενοι ανά συνταξιούχο ενώ η αναλογία αυτή για το 2060 προβλέπεται να μειωθεί στους 2 εργαζόμενους ανά συνταξιούχο. Ήδη το 2016 το κενό των αποταμιεύσεων για τις συντάξεις στην Ευρώπη παρέμενε σημαντικό ξεπερνώντας τα 2 τρισ. ευρώ το χρόνο αντιπροσωπεύοντας το 13% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα μόνο το 27% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 25-59 ετών είναι κάτοχοι προϊόντων με μακροχρόνιο συνταξιοδοτικό χαρακτήρα.

Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στη δημιουργία ενός τυποποιημένου, με κοινά για όλα τα κράτη-μέλη, χαρακτηριστικά προϊόντος, το οποίο θα φέρει την «ετικέτα» PEPP. Θεμελιώδες γνώρισμα του PEPP είναι η φορητότητά του, η οποία έχει διπλό περιεχόμενο. Αφενός δυνατότητα μεταφοράς του ίδιου λογαριασμού σε άλλο κράτος-μέλος (υπηρεσία μεταφοράς εισφορών παραμένοντας στον ίδιο πάροχο), αφετέρου δυνατότητα μεταφοράς του λογαριασμού σε άλλον πάροχο (εγκατεστημένο είτε στο ίδιο κράτος-μέλος είτε σε άλλο κράτος-μέλος).

Προμηθευτές του ΡΕΡΡ δεν θα είναι μόνο ασφαλιστικές επιχειρήσεις αλλά και συνταξιοδοτικά ταμεία (pension funds), επιχειρήσεις επενδύσεων, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (asset managers) και τράπεζες.

Σύσσωμη η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά καλωσορίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιμετωπίσει το συνταξιοδοτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Ωστόσο, τονίζει την ανάγκη να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν ότι το PEPP θα λειτουργήσει ως ένα πραγματικό συνταξιοδοτικό προϊόν.

Τελευταίες εξελίξεις

Η πρόταση Κανονισμού συζητείται σε επίπεδο τριλόγου δηλαδή μεταξύ των 3 ευρωπαϊκών θεσμών Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται ότι υπάρχει πολιτική πίεση να επιτευχθεί συμφωνία πριν τις εκλογές του Μαίου 2019. Επίσης για την Αυστριακή Προεδρία το θέμα των PEPP αποτελεί μία από τις προτεραιότητές της. Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας της πρότασης η επίτευξη συμφωνίας θα αποτελέσει ιδιαίτερη πρόκληση για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

14.11.2018

Μέλη ΕΑΕΕ

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ