Οι επιλογές μου

Ασφάλιση Ζωής

Οι Ασφαλίσεις Ζωής περιλαμβάνουν την κάλυψη κινδύνων που απειλούν τη ζωή μας αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της. Στόχος των Ασφαλίσεων Ζωής είναι ακόμα και ένα τραγικό γεγονός να έχει τις μικρότερες δυνατές συνέπειες για μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα καθώς και να μας εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Οι Ασφαλίσεις Ζωής μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν καλύψεις ασθένειας και ατυχημάτων με τη μορφή προσθήκης σε ένα βασικό ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής.

Έτσι, οι βασικές καλύψεις των Ασφαλίσεων Ζωής είναι οι ακόλουθες :

 • Αναπλήρωση εισοδήματος λόγω πρόωρου θανάτου
 • Σύνταξη
 • Ανικανότητα / αναπηρία
 • Ασθένεια

Ανάλογα με το περιεχόμενο της κάλυψης, οι ασφαλίσεις ζωής διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Αποταμίευση: δηλαδή η ασφάλιση αποβλέπει στη συσσώρευση κεφαλαίου που θα σας αποδοθεί στη λήξη του ασφαλιστικού σας συμβολαίου, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε με τη μορφή εφάπαξ.

Προστασία: δηλαδή η ασφάλιση αποβλέπει στην κάλυψη για το ενδεχόμενο θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ή των συνεπειών τους (π.χ. νοσοκομειακά έξοδα, απώλεια εισοδήματος, ανικανότητα, αποπληρωμή υποχρεώσεων).

Οι Ασφαλίσεις Ζωής μπορεί να είναι ατομικές (ατομικό ασφαλιστήριο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή και την υγεία ενός προσώπου) ή ομαδικές (ομαδικό ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή και την υγεία μιας ομάδας ασφαλισμένων).

Ασφάλιση Υγείας

“Πρώτα η υγεία”, λέει μια γνωστή φράση. Και όχι τυχαία. Η καλή υγεία είναι βάση και προϋπόθεση για ό,τι κι αν κάνουμε.

Μέσα από τις Ασφαλίσεις Υγείας, εξασφαλίζετε αποκατάσταση της υγείας σας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, καθώς και αντιμετώπιση μιας προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας, που μπορεί να έρθει ως επακόλουθο.

Αποκτάτε πρόσβαση στις πλέον αναβαθμισμένες ποιοτικά και εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες φροντίδας της υγείας και αποφεύγετε τις μεγάλες σειρές αναμονής, αντιμετωπίζοντας έτσι τις ελλείψεις και δυσλειτουργίες του συστήματος της δημόσιας ασφάλισης.

Οι καλύψεις σε ένα συμβόλαιο Ασφάλισης Υγείας μπορεί να είναι:

 • Νοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για προβλήματα υγείας που απαιτούν νοσηλεία
 • Εξω-νοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για πρόβληματα υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία
 • Ανικανότητα, δηλαδή αποζημίωση / αναπλήρωση απωλειών που προκαλούνται από ασθένεια, ατύχημα ή αναπηρία.

Ένα σημαντικό στοιχείο της Ασφάλισης Υγείας είναι η εγγύηση της ασφαλισιμότητας των ασφαλισμένων προσώπων. Όλα τα συμβόλαια Ασφάλισης Υγείας, είτε ετήσιας ανανέωσης είτε μακροχρόνια, προσφέρουν εγγυήσεις για την διατήρηση της δυνατότητας διαρκούς ανανέωσης της ασφάλισής σας χωρίς επανέλεγχο ασφαλισιμότητας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είστε βέβαιοι για τη διατήρηση της ασφαλιστικής σας κάλυψης για όσο χρόνο έχει οριστεί η διάρκειά της στο ασφαλιστήριό σας καθώς και για τη δυνατότητα ανανέωσής της, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας σας.

Η Ασφάλιση Υγείας μπορεί να έχει τη μορφή ατομικών συμβολαίων (ασφάλιση μεμονωμένων προσώπων, ως ιδιωτών) ή ομαδικών συμβολαίων (ασφάλιση ομάδων προσώπων, όπως των εργαζομένων μιας επιχείρησης).

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να περιέχει αμιγώς καλύψεις υγείας, ή μπορεί να έχει ως βασική ασφαλιστική κάλυψη αυτή της ζωής ή της σύνταξης, και οι καλύψεις υγείας να παρέχονται ως «συμπληρωματικό συμβόλαιο» ή «προσάρτημα» στο συμβόλαιο της βασικής κάλυψης ζωής.

Ασφάλιση Αυτοκινήτων

Με την Ασφάλιση Αυτοκινήτου φροντίζετε για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των συνεπειών ενός πιθανού τροχαίου ατυχήματος, αλλά και για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσής σας να έχετε το όχημά σας ασφαλισμένο.

Η Ασφάλιση Αυτοκινήτου αφορά την ασφάλιση κάθε τύπου οχήματος. Οι καλύψεις της διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, την υποχρεωτική κάλυψη - την οποία όλα τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν από τον νόμο - και τις προαιρετικές καλύψεις, που συμπληρώνουν την υποχρεωτική κάλυψη.

Υποχρεωτική κάλυψη

Κάθε σύγχρονο και ευνομούμενο κράτος έχει ως προτεραιότητα την προστασία των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα καθώς και τη διασφάλιση της αποκατάστασής τους. Για αυτό, εδώ και δεκαετίες, έχει καθιερωθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ο θεσμός της υποχρεωτικής ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Με βάση την υποχρεωτική ασφάλιση, η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε τρίτους οι υπαίτιοι τροχαίων ατυχημάτων. Λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα της, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Αυτοκινήτου είναι η πιο διαδεδομένη στο καταναλωτικό κοινό ασφαλιστική κάλυψη.

Προαιρετικές Ασφαλίσεις Οχημάτων

Πέρα από την υποχρεωτική από τον νόμο κάλυψη, προσφέρονται και προαιρετικές ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου. Με αυτές φροντίζετε να έχετε κάλυψη και σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Έτσι, απολαμβάνετε μεγαλύτερη προστασία.

Οι πιο σημαντικές από τις προαιρετικές καλύψεις είναι οι ακόλουθες:

 • η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από ατύχημα, ακόμα και εάν βαρύνεστε εσείς με την υπαιτιότητα του ατυχήματος
 • η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη
 • η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου, με την οποία αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας
 • η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη του αυτοκινήτου σας
 • η κάλυψη ζημιών στο αυτοκίνητό σας από φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κλπ) 
 • η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από τρομοκρατικές ενέργειες
 • η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών
 • η κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου
 • η κάλυψη υλικών ζημιών του αυτοκινήτου σας από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία σας είναι και οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις που μπορεί να συνοδεύουν την ασφάλιση οχήματός σας:

 • η κάλυψη οδικής βοήθειας
 • η κάλυψη νομικής προστασίας
 • η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις παραπάνω καλύψεις, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρία ή στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που σας εξυπηρετεί. Επειδή οι επιλογές σας είναι πολλές και οι συνδυασμοί των καλύψεων μπορεί να διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία, είναι σημαντικό να ζητάτε εμπεριστατωμένες διευκρινίσεις για κάθε πιθανή επιλογή.

Μάθετε Περισσότερα
- Ερωτήσεις & Απαντήσεις στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Περιουσίας

Η ακίνητη περιουσία σας σημαίνει πολλά για σας. Είναι το σπίτι που αποκτήσατε με θυσίες. Είναι τα γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Είναι άλλα κτίρια που βρίσκονται στην κατοχή σας και σας εξασφαλίζουν εισόδημα. Είναι το νοικοκυριό ή ο επαγγελματικός εξοπλισμός που βρίσκεται μέσα στα ακίνητά σας.

Με την Ασφάλιση Περιουσίας φροντίζετε για την προστασία των ακινήτων σας και του περιεχομένου τους απέναντι σε μια σειρά από κινδύνους, όπως πυρκαγιά, κλοπή, σεισμός, πλημμύρα και άλλες φυσικές καταστροφές.

Ασφάλιση Πυρός και συναφείς κίνδυνοι

Βασικότερη (και παλαιότερη) μορφή της ασφάλισης περιουσίας αποτελεί η ασφάλιση πυρός, η οποία προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη της περιουσίας σας για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από πυρκαγιά.

Καλύπτει τη βλάβη της περιουσίας σας από πυρκαγιά, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν κατά τη διάγνωση, αποτροπή ή περιστολή της πυρκαγιάς, όπως τα έξοδα κατάσβεσης και κατεδάφισης.

Εκτός από την κάλυψη του κινδύνου της πυρκαγιάς, άλλοι σχετικοί με την περιουσία σας κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν να καλυφθούν με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας είναι οι εξής:

 • Έκρηξη (εσωτερική ή εξωτερική) ή άλλα παρεμφερή συμβάντα
 • Φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, σεισμός)
 • Κλοπή*
 • Τρομοκρατικές ενέργειες ή κοινωνική αναταραχή*
 • Διαρροή σωληνώσεων, δηλαδή αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε το νερό στο ακίνητο (κτίριο και περιεχόμενο), τα έξοδα του υδραυλικού που επισκεύασε τη ζημιά κτλ
 • Ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Έξοδα μεταστέγασης σε περίπτωση ζημιάς
 • Αστική ευθύνη πυρκαγιάς και νερών (αν προξενηθούν ζημιές σε όμορη ιδιοκτησία)
 • Απώλεια κερδών / εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

Επιπλέον, προσφέρεται και εξασφάλιση των ενοικίων που λαμβάνετε σε περίπτωση ζημιάς στο ακίνητο που εκμισθώνετε.

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Στον Κλάδο Περιουσίας περιλαμβάνονται και οι λεγόμενες τεχνικές ασφαλίσεις. Με τα συμβόλαια αυτά ασφαλίζονται μεγάλα ή μικρά τεχνικά έργα υποδομής (π.χ. οδικοί άξονες, σιδηροδρομικά έργα, υδραυλικά έργα, ενεργειακά έργα και εγκαταστάσεις κ.λπ.), δημόσια, ιδιωτικά ή /και συγχρηματοδοτούμενα, που εκτελούνται και λειτουργούν κάτω από μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης, σε οποιαδήποτε φάση βρίσκονται (κατασκευή/ανέγερση ή λειτουργία).

Τα ασφαλιστήρια Τεχνικών Ασφαλίσεων προσφέρουν κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου. Έτσι παρέχουν την ευρύτερη δυνατή προστασία και είναι πιο εύκολο να προσδιοριστεί εάν κάποιος κίνδυνος είναι καλυπτόμενος ή μη.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:

 • δομικές μηχανές εργοληπτριών εταιριών
 • έργα υποδομής πολιτικού μηχανικού αποπερατωμένα ή εν λειτουργία
 • ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων κάθε τύπου
 • μονάδες παραγωγής ενέργειας κάθε μορφής (Υδροηλεκτρικά φράγματα, Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκά Πάρκα κ.ά.)
 • ηλεκτρονικός εξοπλισμός (εξοπλισμός πληροφορικής, ιατρικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.)
 • μηχανική βλάβη ψυκτικών θαλάμων και αλλοίωση των εμπορευμάτων που φυλάσσονται μέσα σε αυτούς σαν απόρροια μηχανικής βλάβης τους

Σημειώνεται ότι ο κλάδος Τεχνικών ασφαλίσεων παρέχει τη δυνατότητα στον εκάστοτε ασφαλισμένο να καλύψει και την απώλεια κέρδους που προκύπτει για την ασφαλισμένη επιχείρηση σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου κίνδυνου.

Μάθετε Περισσότερα
Πράσινη Βίβλος για την κλιματική αλλαγή

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας

Κάποιες φορές ο μόνος τρόπος να βρείτε το δίκιο σας είναι να προσφύγετε στη δικαιοσύνη. Με την Ασφάλιση Νομικής Προστασίας, φροντίζετε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, με το μικρότερο δυνατό κόστος για σας, τα δικαστικά ή εξωδικαστικά μέσα που σας παρέχει ο νόμος για την υπεράσπιση των συμφερόντων σας.

Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας με προγράμματα για τον ιδιοκτήτη ή οδηγό αυτοκινήτου, την οικογένεια, τον επαγγελματία και την επιχείρηση, αποτρέπει τον κίνδυνο μείωσης της περιουσίας σας από ενδεχόμενες δαπάνες για δικαστικές ή εξώδικες νομικές ενέργειές σας.

Καλύπτει όλες τις αναγκαίες δικαστικές δαπάνες και την παροχή άλλων υπηρεσιών, δηλαδή των δικηγορικών αμοιβών και των εξόδων που δημιουργούνται κατά την εξωδικαστική και δικαστική επίλυση μίας διαφοράς (π.χ. έξοδα κλητευθέντων μαρτύρων, αμοιβές διορισμένων πραγματογνωμόνων, έξοδα δικαστικών επιμελητών, αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων, επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, συνολική νομική παρακολούθηση υποθέσεων κ.λπ.)

Πρακτικά η ασφάλιση Νομικής Προστασίας σας δίνει τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, χωρίς να παρεμποδίζεστε από το υψηλό κόστος και την πολυπλοκότητα των νομικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα η Νομική Προστασία είναι μία ασφαλιστική υπηρεσία με σημαντική κοινωνική προσφορά, αφού διευκολύνει την πρόσβασή σας στη Δικαιοσύνη, δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Mάθετε Περισσότερα
Ασφάλιση Νομικής Προστασίας – Συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας του κλάδου

Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

Το εμπόρευμα της επιχείρησής σας είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της. Με την Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων φροντίζετε για την ασφαλιστική κάλυψη των εμπορευμάτων σας κατά τη μεταφορά τους (εισαγωγές, εξαγωγές, εσωτερικές διακινήσεις).

Η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων καλύπτει τα διακινούμενα εμπορεύματα με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, για βλάβη ή απώλεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Ασφάλιση Πιστώσεων και Εγγυήσεων

Οι ασφαλίσεις του Κλάδου Πιστώσεων και Εγγυήσεων απευθύνονται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Με αυτές φροντίζετε για την αδιατάρακτη λειτουργία της επιχείρησής σας. Εξασφαλίζεστε για μια σειρά από ενδεχόμενα, όπως π.χ. αδυναμία κάποιου οφειλέτη σας να αποπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ή αδυναμία σας να εκτελέσετε συμβατικές σας επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Πιστώσεων

Με την ασφάλιση πιστώσεων εξασφαλίζεστε για ενδεχόμενη ζημία από την αποτυχία ενός ή περισσότερων οφειλετών σας να αποπληρώσουν (συνολικά ή μερικά)  τις υποχρεώσεις τους προς εσάς.

Για παράδειγμα, η ασφάλιση πιστώσεων σας καλύπτει από τον κίνδυνο μη αποπληρωμής της πίστωσης που έχετε χορηγήσει ως πωλητής εμπορευμάτων σε αγοραστή, ο οποίος δεν αγόρασε τα εμπορεύματα τοις μετρητοίς αλλά με πίστωση κάποιων μηνών.

Εγγυήσεων

Με την ασφάλιση εγγυήσεων ο ασφαλιστής εγγυάται για σας την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών σας ως επαγγελματία.

Η ασφάλιση εγγυήσεων διακρίνεται στις άμεσες και στις έμμεσες εγγυήσεις. Σε γενικές γραμμές στις άμεσες εγγυήσεις ο ασφαλιστής επέχει θέση εγγυητή του πρωτοφειλέτη, ενώ στις έμμεσες εγγυήσεις ο ασφαλιστής δεν υπεισέρχεται στη θέση του εγγυητή αλλά αναλαμβάνει την κάλυψη του ίδιου του εγγυητή σε περίπτωση που αυτός κληθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από την εγγύηση.

Ασφαλίσεις Βοηθείας

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που χρειαζόμαστε έκτακτη βοήθεια. Με τις Ασφαλίσεις Βοήθειας φροντίζετε να έχετε ακριβώς αυτό. Κάλυψη απέναντι σε μικρότερα ή μεγαλύτερα απρόοπτα που σχετίζονται με βλάβη στο αυτοκίνητό σας, με οδικό ατύχημα, με ιατρικά περιστατικά, με έκτακτα συμβάντα όταν ταξιδεύετε.

Οι ασφαλίσεις Βοήθειας σας παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες. Είναι η καθημερινή επαφή σας με την ασφαλιστική αγορά, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης.

Τα σημαντικότερα προϊόντα του κλάδου είναι η οδική βοήθεια, η φροντίδα ατυχήματος, η άμεση ιατρική βοήθεια και η ταξιδιωτική βοήθεια.

 • Η οδική βοήθεια αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες καλύψεις στο χώρο της ασφάλισης αυτοκινήτου. Η διαρκώς αυξανομένη χρήση των αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια και η χρήση πολύπλοκων τεχνολογιών στην κατασκευή τους, ενίσχυσαν την αξία της υπηρεσίας οδικής βοήθειας στην καθημερινότητα του μέσου πολίτη. Ανάλογα με το πρόγραμμα, οι εταιρίες παρέχουν επί τόπου επισκευή όπου είναι εφικτό, ρυμούλκηση σε συνεργείο ή στην κατοικία σας, αλλαγή ελαστικού, παροχή καυσίμου και επαναπατρισμό οδηγού και επιβατών σε περιπτώσεις βλάβης ή ατυχήματος.
 • Η φροντίδα ατυχήματος υποστηρίζει καθοριστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτου, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις πέραν της βοήθειας για το όχημα, στη γρήγορη και ολοκληρωμένη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων ενός ατυχήματος, στη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών, στη συμπλήρωση των εντύπων και στη φωτογράφηση των συμβάντων, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησής σας.
 • Η ιατρική βοήθεια σας προσφέρει καλύψεις υγειονομικής μεταφοράς, ιατρικές συμβουλές και επαναπατρισμό για σας ή και τους συνοδούς σας.
 • Η ταξιδιωτική βοήθεια περιλαμβάνει καλύψεις που παρέχουν υποστήριξη σε απρόβλεπτα συμβάντα όταν ταξιδεύετε, όπως ακυρώσεις ταξιδιών, απώλεια αποσκευών και εγγράφων, έκτακτες ιατρικές δαπάνες και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σας.

Σήμερα στον κλάδο Βοήθειας δραστηριοποιείται στη χώρα μας σημαντικός αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες επενδύουν σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και νέες τεχνολογίες, προσδίδοντας έτσι στην υπηρεσία αυτή δυναμική και καινοτόμο ανάπτυξη.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Το λάθος είναι μέσα στη ζωή. Κάποιες φορές λανθασμένοι χειρισμοί μας μπορεί να ζημιώσουν τρίτους και αυτοί με τη σειρά τους να εγείρουν απαιτήσεις εναντίον μας.

Με την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, φροντίζουν να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε τρίτους, αποκαθιστώντας τη ζημιά που προκάλεσαν με πράξη ή παράλειψή τους.

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης ο ασφαλιστής καλύπτει τις δαπάνες σας που απορρέουν από την απόκρουση και την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων σε βάρος σας για ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτούς (τρίτους) από αμέλειά σας.

Ορισμένες από τις ασφαλιστικές λύσεις που παρέχει σήμερα ο κλάδος αστικής ευθύνης είναι:

 • ασφάλιση αστικής ευθύνης μικρών / μεγάλων επιχειρήσεων και εργοστασιακών μονάδων
 • ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης παρόχων υπηρεσιών, όπως π.χ. ιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, λογιστών, διαμεσολαβούντων, τουριστικών πρακτόρων
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης διευθυντών & στελεχών διοίκησης (D&O)
 • ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης
 • ασφάλιση κλινικών μελετών και δοκιμών φαρμάκων
 • ασφάλιση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Ο κλάδος ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι ένας ιδιαίτερα σύνθετος και αναπτυσσόμενος στη χώρα μας ασφαλιστικός κλάδος. Οι ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει αποτελούν χωρίς αμφιβολία σημαντικό εργαλείο για την προστασία και ανάπτυξη της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Ασφάλιση Πλοίων/Σκαφών Αναψυχής

Το πλοίο ή σκάφος αναψυχής, είτε είναι μια αγαπημένη ενασχόληση στον ελεύθερο χρόνο σας είτε το επάγγελμά σας, αποτελεί ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, που χρειάζεται την ανάλογη προστασία.

Με την Ασφάλιση Πλοίων / Σκαφών Αναψυχής φροντίζετε για την κάλυψη της περιουσίας σας και ταυτόχρονα εκπληρώνετε τη νομική σας υποχρέωση, αφού πολλές από τις καλύψεις που παρέχονται και αφορούν την ασφάλιση του πλοίου ή του σκάφους σας είναι υποχρεωτικές βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί με Νόμο από τη χώρα μας.

Πιο διαδεδομένη και γνωστή στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής στη χώρα μας είναι η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης τους για ζημίες που μπορεί να προκαλέσουν σε τρίτους με το σκάφος τους, καθώς και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Για τους επαγγελματίες πλοιοκτήτες δρομολογημένων πλοίων και τουριστικών ημερόπλοιων ιδιαίτερα σημαντική είναι η υποχρεωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης τους από απαιτήσεις των επιβατών τους που μπορεί να έχουν αιτία ή αφορμή την (i) απώλεια ζωής ή και σωματική βλάβη, καθώς και την (ii) απώλεια ή και ζημία πράγματος που έλαβε χώρα πάνω στο πλοίο.

Τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια κάλυψης και οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χωρητικότητα του ασφαλιζόμενου πλοίου, αλλά και το είδος των ταξιδιών που εκτελεί. 

Αντίστοιχα με τον κλάδο της Ασφάλισης Αυτοκινήτου, και στην περίπτωση των Πλοίων / Σκαφών Αναψυχής, η υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη μπορεί να συμπληρωθεί με προαιρετικές καλύψεις. Με αυτές διευρύνετε και επεκτείνετε την προστασία της περιουσίας σας σε ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν στο σώμα (hull) του πλοίου/σκάφους αναψυχής σας κ.ά.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας