Φροντίζουμε για τον επαγγελματία

Αρχιτέκτονες & Μηχανικοί

  1. Σε περίπτωση λανθασμένης μελέτης κατά την εξέταση του υπεδάφους ή κατά τον υπολογισμό της στάθμης της θάλασσας ή για την εξακρίβωση της στάθμης του νερού κατά την εκσκαφή, ή για την κατασκευή λεκάνης αποστράγγισης, η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει την ευθύνη του αρχιτέκτονα / μηχανικού για τις υλικές ζημίες που μπορεί να προκληθούν λόγω των εσφαλμένων υπολογισμών του από την εισροή νερών στο υπόγειο του κτιρίου.
  2. Λόγω λανθασμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού η οροφή ενός βιομηχανικού κτιρίου, στο οποίο κατασκευάζεται ηλεκτρικός εξοπλισμός, αρχίζει να στάζει. Το νερό της βροχής ακολούθως διαρρέει από την οροφή και προξενεί ζημιές στον εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει την ευθύνη του αρχιτέκτονα / μηχανικού για τις ζημίες που προκλήθηκαν λόγω του λανθασμένου σχεδιασμού του τόσο στην οροφή του κτιρίου όσο και στο εξοπλισμό του.
  3. Σε περίπτωση λανθασμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σκάλας, η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει την ευθύνη του αρχιτέκτονα / μηχανικού για τυχόν σωματικές βλάβες (τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο) που μπορεί να υποστεί διερχόμενο πρόσωπο λόγω του κατασκευαστικού λάθους της σκάλας.
  4. Σε περίπτωση λανθασμένης μελέτης ηλεκτρικού δικτύου, η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν εξ αυτής τόσο στο ίδιο το κτίριο όσο και σε γειτονικά κτίρια.
  5. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει επιπλέον τυχόν εσφαλμένο σχεδιασμό δικτύου αποχέτευσης και τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν εξ αυτού του λόγου (όπως είναι π.χ. η αλλαγή σωληνώσεων των κτιρίων που επηρεάζονται από τον λανθασμένο σχεδιασμό).Σε περίπτωση κατάρρευσης συγκροτήματος κτιρίων λόγω λανθασμένης αρχιτεκτονικής μελέτης, η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει την αξία των κτιρίων ή το κόστος της εκ νέου ανέγερσης όλων των κτιρίων, σύμφωνα με τα όρια κάλυψης της ασφαλιστικής σύμβασης.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας