Φροντίζουμε για τον επαγγελματία

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης

Με την ασφάλιση της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για την επαγγελματική αστική του ευθύνη έναντι τρίτων, συνήθως πελατών του και δη για κάθε Οικονομική Αξίωση Τρίτου η οποία οφείλεται σε εξ αμελείας πράξη, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου και που εγείρεται για πρώτη φορά εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης.
Επιμέρους σημαντικοί όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις ισχύουν και παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχετικό ενημερωτικό υλικό της κάθε Ασφαλιστικής Εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή τις εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ.

Παραδείγματα ζημιών
Για την πληρέστερη κατανόηση της κάλυψης, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση:

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας