Φροντίζουμε για τον επαγγελματία

Λογιστές

  1. Πρόστιμο σε εταιρία - πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή εξαιτίας μη δήλωσης νέας ταμειακής μηχανής με ευθύνη του.
  2. Πρόστιμο σε εταιρία - πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω λάθους κατά την καταβολή εισφορών για υπαλλήλους του.
  3. Πρόστιμο σε εταιρία - πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) με ευθύνη του.
  4. Πρόστιμο σε κοινοπραξία - πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης εισοδήματος με ευθύνη του.
  5. Πρόστιμο σε εταιρία - πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με ευθύνη του.
  6. Πρόστιμο σε φυσικό πρόσωπο - πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με ευθύνη του.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας